Regulamin i zasady korzystania z domu wakacyjnego Apartamenty Dom Niezwykły Ostrowo

 • WIFI (wifi KEY)
 • Login: wifi1
 • Hasło (Password): wifi1290
 • Telefon do osoby zarządzającej +48 531 882 715

Regulamin określają warunki rezerwacji i najmu apartamentów i domu wakacyjnego będących przedmiotem najmu przez Pokoje Gościnne KlaudiaLipska, ul. Myśliwska 8-10, 84-105 Ostrowo , NIP 587-172-7104 na rzecz Najemcy.

 1. Rezerwacja lub najem równoznaczna jest z zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień Regulaminu.
 2. Dane Najemcy, wykorzystywane są jedynie do przeprowadzenia rezerwacji lub najmu oraz nie będą udostępniane osobom trzecim. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wynajmującego jako administratora w celu wykonania Umowy. Najemca ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.
 3. Właściwym do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych będzie właściwy rzeczowo Sąd w Gdańsku.
 4. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 16.00 w dniu zameldowania a kończy o godzinie 10.00 w dniu wymeldowania. Klucze przekazuje i odbiera osoba wyznaczona przez wynajmującego.
 5. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu, w miarę dostepności zajmownego apartamentu. Najemca proszony jest o kontakt z Wynajmującym z wyprzedzeniem co najmniej 24h w celu potwierdzenia takiej możliwości.
 6. Jeżeli Najemca nie opuści apartamentu do godziny 10:00 w dniu wymeldowania, Wynajmujący może naliczyć dodatkową opłatę w wysokości połowy stawki za dobę wynajmu. W przypadku zajmowania apartamentu przez Najemcę lub rzeczy będące jego własnością po godzinie 14:00, Wynajmujący naliczy opłatę za kolejną dobę hotelową w pełnej wysokości.
 7. Najemca winien utrzymywać apartament w należytym porządku i czystości.
 8. W apartamentach oraz całym obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00. Najemca wraz z osobami mu towarzyszącymi jest zobowiązany do jej przestrzegania.
 9. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia (z wyłączeniem kominka w apartamencie ceglanym). W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 1000 zł.
 10. Wszelkie zauważone usterki lub nieprawidłowe działanie jakichkolwiek elementów wyposażenia apartamentu należy bezzwłocznie zgłosić Wynajmującemu.
 11. Najemca zobowiązany jest do zgłoszenia osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy szkód wyrządzonych przez siebie lub osoby trzecie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Najemca.
 12. W momencie opuszczania apartamentu Najemca winien zamknąć wszystkie drzwi wejściowe oraz okna.
 13. Zabronione jest pozostawianie psów w apartamencie bez opieki.

Rozliczenie pobytu i wyjazd.

 1. Wynajmowany apartament wraz z wyposażeniem należy pozostawić w stanie niepogorszonym. Gości uprasza się o niepozostawianie brudnych naczyń, umyte proszę poustawiać w szafkach. Proszę opróżnić kosze na śmieci, śmieci wyrzucić do pojemników lub worków wg kolorów segregacji odpadów, wystawionych przed domem.
 2. W przypadku stwierdzenia strat, do wyłącznej oceny Wynajmującego pozostanie oszacowanie wysokości potrącenia przy zwrocie kaucji, przy czym dopuszczalne jest zarówno zatrzymanie kaucji w pełnej wysokości jak i naliczenie dodatkowej w przypadku stwierdzenia strat przekraczających wysokość wpłaconej kaucji. Jeżeli straty nie zostaną ujawnione to kaucja zostanie zwrócona w pełnej wysokości.
 3. Najemca ponosi odpowiedzialność finansową i karną za działanie własne i osób oraz zwierząt wraz z nim zakwaterowanych w apartamencie.
 4. Wynajmujący nie odpowiada za zniszczone lub zgubione wartościowe przedmioty pozostawione w apartamencie.
 5. Zwierzęta są akceptowane tylko po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu ( małe).

Płatności

 1. Wszystkie ceny noclegów podawane na stronie www.apartamentydomniezwykly.pl są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena podana w chwili złożenia przez Najemcę zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. Forma płatności:
  1. zapłata za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl – zapłata po rezerwacji przed najmem apartamentu – 30% wartości rezewacji. Po złożeniu rezerwacji Najemca powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu Przelewy24. Realizacja najmu następuje po zaksięgowaniu wpłaty Najemcy w systemie płatności Przelewy24;
  2. Pozostała wartość rezerwacji płatna przelewem na 14 dni przed datą rozpoczęcia pobytu na konto bankowe Pokoje Gościnne Klaudia Lipska , ul. Myślwiska 8-10, 84-105 Ostrowo BGŻ BNP Paribas 89 1600 1462 1863 60097000 0001.
 3. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym., krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
 4. Gość może bezpłatnie odwołać rezerwację co najmniej 60 dni przed przyjazdem. Gość zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 60 dni przed przyjazdem.
 1. REKLAMACJE

Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień.

 1. Wszelkie reklamacje w formie pisemnej przyjmuje recepcja domu wakacyjnego
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po jej otrzymaniu przez obiekt, w przypadku kwestii spornych obowiązywać będzie kodeks prawa cywilnego.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji – 30 dni od daty jej zgłoszenia.

  SPORY

Spory między gościem a pensjonatem rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby pensjonatu domu wakacyjnego Apartamenty Dom Niezwykły

Close Menu